Ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove Park prirode Papuk, opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove. Ustrojstvene jedinice Javne ustanove Parka prirode Papuk su:

Ured ravnatelja

Ravnatelj: Alen Jurenac, mag. ing. arg. E-mail: ravnatelj@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-004

Stručni suradnik informatičar: Ivan Loner, mag.ing.el. E-mail: ivan.loner@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, koordinacije pripreme i provedbe projekata različitih EU programa i fondova, koordinacije i izrade strateških dokumenata Parka, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i u EU, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s radom ravnatelja, kao i stručni poslovi vezani uz pripremu i održavanje sjednica Upravnog vijeća.

Upute za rad ureda daje ravnatelj.

U Uredu ravntelja ustrojava se:

Odsjek za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove

Rukovoditeljica odsjeka: Anita Lovreković, dipl.iur. E-mail: tajnistvo@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-004 Mob.: 099-260-1274

Odsjek za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove obavlja administrativne, kadrovske, pravne, financijske, knjigovodstvene i računovodstvene poslove za Ustanovu kao cjelinu, poslove nabave i skladišta, rukovođenje elektronskom arhivom, pohranom službenih dokumenata, vođenje arhive Ustanove, te ostale uredske poslove potrebne za zakonito poslovanje Ustanove.
Odsjek za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove ustrojava se u položaju odsjeka.
Odsjekom za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove upravlja rukovoditelj odsjeka.
U odsjeku za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove ustrojava se:

Pododsjek financijsko – računovodstvenih poslova

Voditeljica pododsjeka: Mirela Jembrišak, univ.spec.oec. E-mail: racunovodstvo@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030

Administrativni tajnik-računovođa: Vesna Brižić, E-mail: vesna.brizic@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-004

Pododsjek financijsko – računovodstvenih poslova obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove Ustanove, priprema financijska i druga računovodstvena izvješća, vodi evidenciju dnevnih novčanih naplata, skrbi o zakonitoj primjeni i provedbi propisa u svezi s financijsko – računovodstvenog poslovanja.
Pododsjekom upravlja rukovoditelj pododsjeka.

Odsjek za upravljanje domaćim, europskim i međunarodnim projektima

Rukovoditeljica odsjeka: Sanja Galović, dipl.etnolog i filozof E-mail: sanja.galovic@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029

Odsjek za upravljanje domaćim, europskim i međunarodnim projektima nadležan je za izradu i praćenje plana investicija i investicijskog održavanja u skladu s Financijskim planom i Programom rada, kontrolira provedbu investicija i investicijskog održavanja, priprema dokumentaciju te prijavljuje projekte za Europske strukturne i investicijske fondove, prati promjene u nacionalnoj i europskoj legislativi koje se odnose na područja za koja je Odsjek nadležan, izrađuje multidisciplinarne analize, te statistička i druga izvješća, te se obavljaju drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka. Odsjek je nadležan za obavljanje poslova praćenja i provedbe propisa iz područja javne nabave, izrade Plana nabave, izrade dokumentacije za nadmetanje i prijedloga svih akata u postupcima provedbe nabave roba, radova ili usluga, poslove pripreme tehničkih specifikacija sadržanih u dokumentaciji za nadmetanje, izrade objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave, zaprimanja, otvaranja i obrade pristiglih ponuda, izrade prijedloga očitovanja na žalbe ili na upite nadležnih državnih tijela i stranaka, izrade ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, poslova vođenja evidencije postupaka javne nabave, objedinjavanja izvješća o postupcima javne nabave u prethodnoj godini i njihove dostave nadležnim tijelima, vođenja evidencija o sklopljenim ugovorima, te se obavljaju drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.
Odsjek za upravljanje domaćim, europskim i međunarodnim projektima ustrojava se u položaju odsjeka.
Odsjekom za upravljanje domaćim, europskim i međunarodnim projektima upravlja rukovoditelj odsjeka.

Odsjek za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost

Rukovoditeljica odsjeka: Maja Jurlina E-mail: maja.jurlina@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030, 034-313-029, Mob.: 099-273-1064

Stručni suradnik za marketing i prodaju: Suzana Randelj, mag.oec. E-mail: suzana.randelj@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029 (zamjena Nikolina Erceg)

U odsjeku za promidžbene aktivnosti, prodaju i edukaciju obavljaju se poslovi u svezi promicanja prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka prirode u zemlji i svijetu, kreiraju se i provode različiti edukativno interpretativni programi, organiziraju prihvati i vođenja posjetitelja, organiziraju i nadziru turističko – rekreativne djelatnosti, organiziraju i nadziru prezentacijske djelatnosti, pribavljaju sredstva putem sponzorstava, donacija, organiziraju stručna savjetovanja i simpoziji, te obavljaju se ostale stručni i znanstveni, te kulturni i edukativni skupovi , kao i drugi poslovi vezani uz prezentaciju i promicanje Parka prirode, te vrši prodaja i naplata ulaznica, suvenira i druge trgovačke robe. Obavlja poslove osmišljavanja i kontinuiranog prilagođavanja potpune turističke ponude, poticanja razvoja ruralnog turizma te specifičnih oblika turizma, poboljšavanja stanja, održavanja i promidžbe kulturnih vrijednosti Parka prirode, razvoja turističke infrastrukture prema Prostornom planu i Planu upravljanja, nabavke opreme i vozila potrebnih za turističke djelatnosti u suradnji s Odjelom čuvara prirode, suradnje s lokalnim stanovništvom na poslovima vezanim uz turističku djelatnost na području Parka prirode, suradnje s turističkim zajednicama i agencijama, organizacije proslava, natjecanja i skupova u suradnji s ostalim odjelima i odsjecima Parka prirode, uspostave i provedbe internog sustava praćenja (monitoring) turističkih aktivnosti, osiguravanja medijskog praćenja događanja u Parku prirode te održavanja pozitivne slike ustanove u medijima, promicanja Parka prirode.
Odsjek za promidžbene aktivnosti, prodaju i edukaciju ustrojava se u položaju odsjeka.
Odsjekom za promidžbene aktivnosti, prodaju i edukaciju upravlja rukovoditelj odsjeka.

U odsjeku za promidžbene aktivnosti, prodaju i edukaciju ustrojava se:

Pododsjek za edukaciju i posjećivanje

Pododsjek za edukaciju i posjećivanje nadležan je za obavljanje poslova turističke djelatnosti, organizira prihvati prijevoz posjetitelja, organizira i nadzire turističko-rekreativne djelatnosti. Daje prijedloge za poboljšanje turističke ponude. Prati stanje ispravnosti programa prodaje ulaznica, izleta, rezervacija kao i hardwarea i softwarea za prodaju i kontrolu istih. Nadležan je za pravilno funkcioniranje sustava kontrole naplate ulaza i dodatnih usluga. Surađuje s turističkim agencijama, tour operatorima, turističkim zajednicama i drugim institucijama koje su direktno ili indirektno vezane uz turizam. Usko surađuje sa ostalim Odsjecima u Službi za turizam i marketing. Organizira stručna savjetovanja i simpozije, te ostale stručne, znanstvene i kulturno-edukativne skupove, organizira manifestacije i druga događanja u cilju promocije Nacionalnog parka, vodi brigu o stručnom usavršavanju i edukaciji kadrova u Službi.

Pododsjek za marketing i prodaju

Pododsjek za marketing i prodaju obavlja sve poslove koje se odnose na marketing i promociju Parka prirode Papuk te poslove koje se odnose na prodaju. Usko surađuje sa Pododsjekom za edukaciju i posjećivanje.
Pododsjecima rukovodi rukovoditelj pododsjeka.

Odsjek tehničkih poslova i održavanja

Voditelj odsjeka: Milan Uglješić, E-mail: milan.ugljesic@pp-papuk.hr

Djelatnik na održavanju staza i puteva: Željko Blažević

Odsjek tehničkih poslova i održavanja obavlja poslove u svezi održavanja nepokretne imovine i cjelokupne infrastrukture u Parku prirode, održavanja cesta i putova u Parku prirode koji su u nadležnosti Ustanove, krčenja i uređenja novih putova prema Prostornom planu, izgradnje, renoviranja i preuređenja infrastrukture prema Prostornom planu i Planu upravljanja, održavanja i restauracije objekata kulturne baštine u suradnji sa stručnim institucijama, uređenja prostora na području Parka prirode (okoliša objekata, odmorišta, poučnih staza), održavanja čistoće na području Parka prirode u suradnji s Odjelom čuvara prirode, čišćenja poslovnih prostorija i drugih prostora Ustanove, kao i propisanih javnih površina, tehničke poslove vezane uz aktivno upravljanje prirodnim vrijednostima, druge poslove vezane uz logističku potporu ostalim odjelima i odsjecima.
Odsjek tehničkih poslova i održavanja ustrojava se u položaju odsjeka.
Odsjekom tehničkih poslova i održavanja upravlja voditelj odsjeka.
Upute za rad ureda daje ravnatelj.

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode

Stručni voditelj: Goran Radonić, dipl.ing.geol. E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-028

Stručni savjetnik: Goran Pavić, dipl.ing.geol. E-mail: goran.pavic@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029

Stručni suradnik geolog na projektu: Ivana Bulić, dipl.ing.geol. E-mail: ivana.bulic@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029

Stručni suradnik biolog: Marko Doboš, mag.oecol.et prot.nat., E-mail: marko.dobos@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029

Struči suradnik arheolog: Marijana Lukačević, mag.arheo., E-mail: marijana.lukacevic@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029

Odjel Stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i održivog korištenja Parka prirode obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje i korištenje Parka prirode, te prirodnih i kulturnih resursa, a posebno poslove u svezi izrade Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, ostalih nacionalnih, županijskih, parkovskih i dr. strateških dokumenata, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja Parka prirode, njihove provedbe, praćenja stanja, krajobraza, te živog i neživog svijeta, istraživanja u Parku prirode, skrbi o kapitalnim ulaganjima u svezi zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode, te organizra stručne i znanstvene, te kulturne i edukativne skupove kao i druge odgovarajuće stručne poslove.
Odjel Stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode se ustrojava u položaju odjela.
Odjelom Stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode upravlja Stručni voditelj.

U Odjelu Stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode ustrojava se:

Odsjek za prirodnu i kulturnu baštinu

Odsjek za prirodnu i kulturnu baštinu nadležan je za poslove zaštite poljoprivrednih površina i hortikulturnog uređenja, prati njihovo stanje i predlaže mjere njihova očuvanja, nadležan je za poslove praćenja stanja šuma, šumskog tla i šumskih zajednica, predlaže mjere njihove zaštite te prati stanje krajobraza i daje prijedloge uređenja prostora, obavlja poslove zaštite i prezentacije kulturno-povijesne baštine na području Parka prirode i predlaže mjere njihove zaštite, poslove zaštite arheoloških nalazišta i muzejskih zbirki na području Nacionalnog parka i predlaže mjere njihove zaštite, nadležan je za provođenje stručnih interpretativnih i edukativnih programa Ustanove, te uspostavlja i surađuje sa znanstvenim i drugim odgojno obrazovnim institucijama.
Odsjecima upravlja rukovoditelj odsjeka.

Služba čuvara prirode

Glavna čuvarica prirode: Gordana Kukić, dipl.oec. E-mail: gordana.kukic@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029 Mob.: 098-363-681

Čuvar prirode: Časlav Sikora E-mail: caslav.sikora@pp-papuk.hr Mob.: 098-363-341

Čuvar prirode: Stjepan Gal E-mail: stjepan.gal@pp-papuk.hr Mob.: 098-416-230 (zamjena Helena Rugaš)

Čuvar prirode: Danijel Majstorović E-mail: danijel.majstorovic@pp-papuk.hr Mob.: 098-363-342

Čuvar prirode: Miroslav Mesić E-mail: miroslav.mesic@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 098-416-530

Čuvarica prirode: Anica Došen E-mail: anica.dosen@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030

U odjelu Čuvara prirode obavljaju se poslovi neposrednog nadzora u Parku prirode u vezi poštivanja i primjene odredbi Zakona o zaštiti prirode i na temelju njega donesenih propisa te posebnih propisa. Pored poslova neposrednog nadzora u odjelu Čuvara prirode obavljaju se i poslovi čuvanja i promicanja zaštićenog područja koji uključuju poslove planiranja, organiziranja i izvođenja poučnih šetnji, poslove ekološke poduke posjetitelja i lokalnog stanovništva, poslove skrbi o sigurnosti posjetitelja i poduzimanju radnji spašavanja te poslove motrenja i praćenja stanja biljnih i životinjskih vrsta, vrsta gljiva te drugih vrijednosti Parka prirode.
Radi obavljanja poslova neposrednog nadzora u odjelu Čuvara prirode provodi se i odgovarajući upravni postupak, te poduzimaju Zakonom o zaštiti prirode i posebnim propisima propisane mjere i radnje protiv osoba koje krše odredbe Zakona o zaštiti prirode i na temelju njega donesenih propisa i posebnih propisa.
Odjel Čuvara prirode ustrojava se u položaju odjela.
Odjelom Čuvara prirode upravlja Glavni čuvar prirode.